Thursday, October 29, 2020

കേരള സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ സ്ഥാപങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ഇപ്പോൾ നേടാവുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 
കേരള സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ സ്ഥാപങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ഇപ്പോൾ നേടാവുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ

 

മഹിള ശക്തി കേന്ദ്രത്തില്ഒഴിവ്

 

മഹിള ശക്തികേന്ദ്ര പതിയില്‍  കരാര്നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വുമണ്വെല്ഫെയര്ഓഫീസര്‍, ജില്ലാ കോര്ഡിനേറ്റര്തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഹ്യുമാനിറ്റീസിലോ സോഷ്യല്സയന്സിലോ ഉള്ള മാസ്റ്റര്ബിരുദം, പ്രാദേശിക ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രാവീണ്യം. കമ്പ്യൂട്ടര്പരിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകള്ഉള്ള ജില്ലയിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായവര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 35 വയസ്.
അപേക്ഷ ജില്ലാ വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസര്‍, ജില്ലാ വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസ്, സി ഡി എസ് കൊല്ലം അര്ബന്‍ 1, സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ്, കന്റോണ്മെന്റ് പി , കൊല്ലം 691001 എന്ന വിലാസത്തില്നവംബര്‍ 10 നകം നല്കണം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ 9446282069 നമ്പറില്അറിയാം.

 

സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിൽ വിവിധ പോസ്റ്റുകളിൽ ഒഴിവ് 

 

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ പ്രൊബേഷന്ആന്റ് ആഫ്റ്റര്കെയര്ഹോമില്സൂപ്രണ്ട്/മാനേജര്‍, കെയര്ടേക്കര്കം സെക്യൂരിറ്റി, കുക്ക് തസ്തികകളില്കരാര്നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.
സൂപ്രണ്ട്/മാനേജര്‍ – യോഗ്യത എം എസ് ഡബ്ല്യൂവും രണ്ടു വര്ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും. പ്രായപരിധി 30 നും 56 നും ഇടയില്‍.
കെയര്ടേക്കര്കം സെക്യൂരിറ്റിയോഗ്യത ബിരുദം(സോഷ്യല്വര്ക്കില്ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ ഉള്ളവര്ക്ക് മുന്ഗണന). പ്രായപരിധി 40 വയസ്.
കുക്ക്പ്രായപരിധി 40 വയസ്.
അപേക്ഷ ജില്ലാ പ്രൊബേഷന്ഓഫീസര്‍, പ്രൊബേഷന്ഓഫീസ്, സിവില്സ്റ്റേഷന്‍, കൊല്ലം വിലാസത്തില്നവംബര്അഞ്ചിനകം നല്കണം. ഫോണ്‍: 0474-2794029, 8281999035 എന്നീ നമ്പരുകളില്ലഭിക്കും.

 

 

വുമണ്വെല്ഫയര്ഓഫീസര്‍, ജില്ലാ കോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്‍  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 

മലപ്പുറം ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴില്മഹിളാ ശക്തി കേന്ദ്ര പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന District Level Central for Women (DLCW) ല്കരാര്അടിസ്ഥാനത്തില്ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വുമണ്വെല്ഫയര്ഓഫീസര്‍, ജില്ലാ കോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്‍, എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് നിയമനം. വുമണ്വെല്ഫയര്ഓഫീസര്നിയമനത്തിന് ഹ്യുമാനിറ്റീസ്/സോഷ്യല്സയന്സില്മാസ്റ്റര്ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടര്പരിഞ്ജാനവും വനിതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികള്‍/ പ്രോഗ്രാമുകള്നിര്വ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുളള പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്. പ്രതിമാസം 35000 രൂപ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും. ഉയര്ന്ന പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. ജില്ലാ കോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്നിയമനത്തിന് ഹ്യുമാനിറ്റീസ്/സോഷ്യല്വര്ക്ക് ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടര്‍  പരിജ്ഞാനവും വനതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍/വിഷയങ്ങള്സംബന്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. പ്രതിമാസം 20000 രൂപ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും. ഉയര്ന്ന പ്രായ പരിധി 35 വയസ്. അഡ്രസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, വയസ്സ് എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയുള്ള അപേക്ഷ dwcdompm@gmail.com ലേക്ക് ഒക്ടോബര്‍ 30 നകം അയക്കണം. വിവരങ്ങള്ജില്ലാ വനിതാ ശിശുവികസന ഓഫീസില്ലഭിക്കും. 04832950084

 

 

പ്രൊജക്ട്കോര്ഡിനേറ്റര്നിയമനം

 

മത്സ്യവകുപ്പിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിലേക്ക് ജില്ലയില്അക്വാകള്ച്ചര്പ്രൊജക്ട് കോര്ഡിനേറ്റര്മാരെ ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് കരാര്അടിസ്ഥാനത്തില്നിയമിക്കുന്നു. ബി.എഫ്.എസ്.സി ബിരുദം/ഫിഷറീസ് സയന്സ് വിഷയങ്ങളില്ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/എം.എസ്.സി സുവോളജി എന്നിവയാണ് യോഗ്യത. താത്പര്യമുള്ളവര്ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകര്പ്പ് എന്നിവ സഹിതം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്ഓഫ് ഫിഷറീസ് പൊന്നാനി നഗരം, പി. മലപ്പുറം എന്ന വിലാസത്തില്‍  നേരിട്ടോ  ddfisheriespni@gmail.com ലോ ഒക്ടോബര്‍ 30നകം അപേക്ഷിക്കണം.  ഫോണ്‍ : 0494 2666428.

 

കിഫ്ബി:  പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയര്മാരുടെ താല്ക്കാലിക നിയമനം

 

ആലപ്പുഴ :കേരള ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കല്അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍(കില )തൃശൂര്‍, കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രോജെക്ടിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ -സിവില്‍ (3 എണ്ണം )തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്അടിസ്ഥാനത്തില്അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്സമര്പ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തിയതി നവംബര്‍ 1. കൂടുതല്വിവരങ്ങള്ക്ക് www.kila.ac.in/careers എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക.

 

പാരമ്പര്യേതര ട്രസ്റ്റി നിയമനം

തിരൂര്താലൂക്കിലെ തൃക്കണ്ടിയൂര്ശ്രീ.ചെന്തല വിഷ്ണുക്ഷേത്രം,  മാറാക്കര ശ്രീ. കല്ലാര്മംഗലം  വിഷ്ണുക്ഷേത്രം  എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പാരമ്പര്യേതര ട്രസ്റ്റിമാരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അര്ഹരായ തദ്ദേശവാസികളെ നിയമിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്നവംബര്‍ 13ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനകം തിരൂര്മിനിസ്റ്റേഷനിലെ മലബാര്ദേവസ്വം ബോര്ഡിലോ  മലപ്പുറം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലോ നല്കണം. അപേക്ഷാ ഫോം ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലും മഞ്ചേരി ഡിവിഷന്ഇന്സ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിലും ലഭിക്കും.

 

സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയിൽ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് നിയമനം

വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ മിഷൻ (സമ്പുഷ്ട കേരളം) പദ്ധതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിവിധ എസ്.പി.സി/ ഐസി.ഡി.എസ് ഓഫീസുകളിൽ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത: എം.എസ്.സി ന്യൂട്രീഷ്യൻ/ഫുഡ് സയൻസ്/ഫുഡ് ആന്റ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ക്ലിനിക്/ന്യൂട്രീഷ്യൻ. ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ്/ഡയറ്റ് കൗൺസിലിംഗ്/ ന്യൂട്രീഷ്യണൽ അസസ്മെന്റ്/പ്രെഗ്നൻസി കൗൺസിലിംഗ്/ലാക്ടേഷൻ കൗൺസിലിംഗ്/തെറാപ്പിക്ക് ഡയറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ സെപ്തംബർ 30ന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. പ്രായപരിധി: 45 വയസ് (2020 ഒക്ടോബർ 31ന് 45 വയസ് കവിയാൻ പാടില്ല).
അപേക്ഷ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം നവംബർ ആറിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുൻപ് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, ജില്ലാതല ഐസിഡിഎസ് സെൽ പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം-695012 (8330002311, 8330002360) എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാ ഫോമിനും  https://rb.gy/diwynu  എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

 

കുടുംബശ്രീ ബ്ലോക്ക് കോഓര്ഡിനേറ്റര്തസ്തികയില്നിയമനം


 

ജില്ലയില്കുടുംബശ്രീ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലെ നിര്വ്വഹണത്തിനായി നിലവിലെ ബ്ലോക്ക് കോഓര്ഡിനേറ്റര്മാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാര്അടിസ്ഥാനത്തില്നിയമനം നടത്തുന്നു. വിവിധ തസ്തികകളിലായി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, വി.എച്ച്.എസ്.സി (അഗ്രിക്കള്ച്ചര്‍, ലൈവ്സ്റ്റോക്ക്), ബിരുദം എന്നീ യോഗ്യതയുള്ളവര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഒക്ടോബര്ഒന്നിന് 35 വയസ്സ് കവിയാത്ത, താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ www.kudumbashree.org എന്ന വെബ്സൈറ്റില്നിന്ന് അപേക്ഷ ഫോം ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷന്കോഓര്ഡിനേറ്റര്എന്ന പേരില്എടുത്ത 100/രൂപയുടെ ഡി.ഡിയും സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്നവംബര്‍ 23ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പായി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്ഓഫീസില്സമര്പ്പിക്കണം. എഴുത്തു പരീക്ഷയുടേയും അഭിമുഖത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. കൂടുതല്വിവരങ്ങള്ക്ക് 04936 206589 എന്ന നമ്പറില്ബന്ധപ്പെടാം.

 

ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ്: അപേക്ഷിക്കാം

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ നാഷണല്ന്യൂട്രീഷന്മിഷന്‍(സമ്പുഷ്ട കേരളം) പദ്ധതിയില്ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, പ്രവൃത്തിപരിചയം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് bit.ly/klmnpc20  എന്ന സൈറ്റില്ലഭിക്കും. അനുബന്ധ രേഖകള്സഹിതം അപേക്ഷ നവംബര്മൂന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍, ജില്ലാതല സി ഡി എസ് സെല്‍, സിവില്സ്റ്റേഷന്‍, കൊല്ലം-691013 എന്ന വിലാസത്തില്നല്കണം. ഇന്റര്വ്യൂ ഓണ്ലൈനായി നടത്തും. വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക് 0474-2793069, 9747608988, 9895274129 എന്നീ നമ്പരുകളില്ലഭിക്കും.

 

താത്കാലിക നിയമനം

 

ചിറയിന്കീഴ് താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയില്ട്രോമാ കെയര്.എല്‍.എസ് ആംബുലന്സ് ടെക്നീഷ്യന്‍, ട്രോമാ കെയര്.എല്‍.എസ് ആംബുലന്സ് ഡ്രൈവര്എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്നിയമനം നടത്തുന്നു.  ബി.എസ്.സി/എം.എസ്.സി നഴ്സിംഗ് യോഗ്യതയും നിര്ബന്ധിത .സി.യു/.സി.എല്‍.എസില്ഒരുവര്ഷത്തെ പ്രവര്ത്തിപരിചയവും ഉള്ളവര്ക്ക് ആംബുലന്സ് ടെക്നീഷ്യന്തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ആംബുലന്സ് ഡ്രൈവര്ക്ക് എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഹെവി വെഹിക്കിള്ലൈസന്സ്, മൂന്നുവര്ഷത്തെ പരിചയം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.  ആംബുലന്സ് ടെക്നീഷ്യന്തസ്തികയിലേക്ക് നവംബര്അഞ്ചിന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസില്വാക്ക് ഇന്ഇന്റര്വ്യു നടക്കും.  ഡ്രൈവര്തസ്തികയില്അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബര്രണ്ട് വൈകിട്ട് മൂന്നുമണി.  കൂടുതല്വിവരങ്ങള്ക്ക് 0470-2646565.

 

കുടുംബശ്രീബ്ലോക്ക്കോഓര്ഡിനേറ്റര്അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

riyas

ഇടുക്കി ജില്ലയില്കുടുംബശ്രീബ്ലോക്ക്കോഓര്ഡിനേറ്റര്മാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.തസ്തിക, ഒഴിവുകള്‍, വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത എന്ന ക്രമത്തില്:
ബിസി 1 -ബ്ലോക്ക്കോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്‍ (എന്‍.ആര്‍.എല്‍.എം) -രണ്ട്ഒഴിവ്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
ബിസി 2-ബ്ലോക്ക് കോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്‍ (ഡി.ഡി.യു.ജി.കെ.വൈ)- നാല്ഒഴിവ്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദംപ്രതിഫലം 20000 രൂപ.
ബിസി 3- ബ്ലോക്ക്കോഓര്ഡിനേറ്റര്‍ (എംഐഎസ് )ഒരുഒഴിവ്, യോഗ്യത-ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടര്പരിജ്ഞാനം നിര്ബന്ധം (എംഎസ്.വേഡ്, എക്സല്‍) കുടുംബശ്രീഅംഗങ്ങളായ വനിതകള്ക്ക മാത്രം. പ്രതിഫലം 15000 രൂപ.എല്ലാതസ്തികളിലേക്കും പ്രായപരിധി 2020 ഒക്ടോബര്‍ 1ന് 35 വയസ് കവിയാന്പാടില്ല.
ഒരുവര്ഷംകരാര്അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയുംഅഭിമുഖത്തിന്റെയുംഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപേക്ഷിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിലെസ്ഥിരതാമസക്കാര്‍, തൊട്ടടുത്ത ബ്ലോക്കിലെതാമസക്കാര്‍, ജില്ലയില്താമസിക്കുന്നവര്എന്നിവര്ക്ക്യഥാക്രമംമുന്ഗണന. അപേക്ഷകള്കുടുംബശ്രീജില്ലാ മിഷന്ഓഫീസില്നിന്ന് നേരിട്ടോ www.kudumbashree.org എന്ന വെബ്സൈറ്റില്നിന്നോലഭിക്കും. അപേക്ഷസമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവം. 23 ന് വൈകുന്നേരം 5 വരെ. പരീക്ഷാ ഫീസായി 100 രൂപയുടെഡിഡിജില്ലാ മിഷന്കോഓര്ഡിനേറ്റര്കുടുംബശ്രീഇടുക്കി എന്ന പേരിലെടുത്ത് അപേക്ഷയോടൊപ്പംസമര്പ്പിക്കണം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പംവിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതതെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫോട്ടോഅടങ്ങിയവിലാസരേഖഎന്നിവയുടെസ്വയംസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്പ്പുകളുംഉള്പ്പെടുത്തണം. അസല്സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്സമര്പ്പിക്കേണ്ട. കവറിനു മുകളില്ബി സി 1 അല്ലെങ്കില്ബി സി 2 അല്ലെങ്കില്ബിസി 3 എന്ന്രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓരോകോഡിനും പ്രത്യേക അപേക്ഷ വേണം. അപേക്ഷഅയക്കേണ്ട വിലാസം: ജില്ലാ മിഷന്കോഓര്ഡിനേറ്റര്‍,  കുടുംബശ്രീ, സിവില്സ്റ്റേഷന്‍, പൈനാവ് പി , കുയിലിമല, ഇടുക്കി 685603 എന്ന വിലാസത്തില്അയയ്ക്കണം. ഫോണ്‍:232223

 

 

വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോമാരുടെ താത്കാലിക ഒഴിവ്

കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ 2022 മേയ് 31 വരെ കാലാവധിയുള്ള രണ്ടു സമയബന്ധിത ഗവേഷണ പദ്ധതികളിലേക്ക് ഓരോ പ്രോജക്ട് ഫെല്ലോമാരുടെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ഡെവലപ്പിംഗ് ലോംഗ് ടേം മോണിറ്ററിംഗ് ടൂൾസ് ആൻറ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ-വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ളിക്ട്സ് ഇൻ കേരള-ഫേസ്-1’, ‘ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഫോർ റാപിഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഗാനോടെർമ ഡിസീസസ് ഇൻ പ്ലാന്റേഷൻ ആൻറ് അഗ്രോ-ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ഓഫ് കേരള (പി.ജി.ആർ.പി 772/2019) എന്നീ ഗവേഷണ പദ്ധതികളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.
വിശദവിവരങ്ങൾ വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ (www.kfri.res.in).

 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.